Rodanthe Decoratie Webshop voor leuke cadeautjes

Telefoon: 06 28 777 578

Algemene leveringsvoorwaarden Rodanthe Decoratie

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle met Rodanthe decoratie aangegane overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van Rodanthe decoratie. Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.
1.5 Rodanthe decoratie levert en verzendt uitsluitend binnen Nederland.
1.6 Definitiebepalingen:
Koper: elke rechtspersoon die met Rodanthe decoratie een contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Rodanthe decoratie gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke rechtspersoon die met Rodanthe decoratie een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
Bestelling: verzoek tot levering
Wettelijke rente: het tarief van de wettelijke rente is gelijk aan de marginale toewijzingsrente voor het herfinancieringtransacties, zoals laatstelijk vastgesteld door de ECB voor 1 januari of 1 juli, vermeerderd met 7 procentpunten.
Zie ook: richtlijn 2000/35/EG en het Burgerlijk Wetboek.
1.7 Rodanthe decoratie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die bestelling.
1.8 Rodanthe decoratie is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Rodanthe decoratie verantwoordelijk voor het leveren van de door de koper gedane bestelling.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Alle aanbiedingen van Rodanthe decoratie zijn vrijblijvend. Rodanthe decoratie behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door Rodanthe decoratie, is Rodanthe decoratie op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden.
2.4 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: • de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Rodanthe decoratie en het volledig ingevulde bestelformulier aan Rodanthe decoratie via de electronische weg is verzonden en door Rodanthe decoratie is ontvangen;
• door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Rodanthe decoratie is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Rodanthe decoratie aan de potentiële koper is uitgebracht;
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Rodanthe decoratie een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
2.6 Koper en Rodanthe decoratie komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Rodanthe decoratie gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Rodanthe decoratie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rodanthe decoratie dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
2.8 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rodanthe decoratie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.10 Rodanthe decoratie streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
3.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Rodanthe decoratie berekent 6,95 euro verzendkosten tot een netto bestelbedrag van 250,= euro. Boven het netto bestelbedrag van 250,= euro berekent Rodanthe decoratie geen verzendkosten.
3.3 Rodanthe decoratie kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. Rodanthe decoratie is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Rodanthe decoratie in de orderbevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rodanthe decoratie worden gecorrigeerd.

4. Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn en boeteclausule

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, of Creditcard. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur mits als klant aangemerkt door Rodanthe decoratie. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 1080.19.047 t.n.v. Rodanthe decoratie te Boekel. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Bij betalingen per factuur hanteert Rodanthe decoratie een betalingstermijn van 30 dagen. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Rodanthe decoratie kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Rodanthe decoratie.
4.2 Bij overschrijding van de door Rodanthe decoratie schriftelijk aangegeven betalingstermijn, is de koper, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim.
4.3 Indien de koper enige factuur van Rodanthe decoratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de koper automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Rodanthe decoratie heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
4.4 Indien de betaling door de koper plaatsvindt na aanmaning door Rodanthe decoratie, is de koper een bedrag van 10,= euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien Rodanthe decoratie de vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Rodanthe decoratie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Rodanthe decoratie ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt,voor leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Rodanthe decoratie kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.2 Bij niet tijdige levering dient Rodanthe decoratie door de koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze termijn zal minstens veertien werkdagen zijn.
5.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Rodanthe decoratie wordt overschreden, zal Rodanthe decoratie de koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met Rodanthe decoratie te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Rodanthe decoratie te melden.
5.4 Rodanthe decoratie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Rodanthe decoratie ingeschakelde leverancier.
5.5 De door Rodanthe decoratie opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de door de koper geplaatste bestelling, door Rodanthe decoratie per brief of e-mail is bevestigd.
5.6 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.7 Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Als de koper ervoor heeft gekozen de bestelling op te halen en contant te betalen, gaat het risico pas op de koper over als de bestelling daadwerkelijk door de koper is ontvangen.

6. Retouren

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Door Rodanthe decoratie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na aankoopdatum en schriftelijke toestemming van Rodanthe decoratie in originele onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor de koper. Uitgezonderd zijn producten die als kenmerk "beperkte voorraad", "speciale bestelling", "maatwerk" of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.
6.2 Bij recht op retournering van het vooruitbetaalde bedrag zal Rodanthe decoratie binnen 30 dagen het aankoopbedrag terugstorten.
6.3 Rodanthe decoratie behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd.
6.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Rodanthe decoratie schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is, zal Rodanthe decoratie de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Rodanthe decoratie heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.
6.5 Na het verstrijken van de termijn van 14 werkdagen, wordt de koper geacht het product geaccepteerd te hebben.

7. Eigendomsvoorbehoud

> 7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Rodanthe decoratie is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Rodanthe decoratie geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
8.2 Rodanthe decoratie garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.4 Rodanthe decoratie sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde goederen. Rodanthe decoratie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Rodanthe decoratie. Rodanthe decoratie is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.5 Indien Rodanthe decoratie, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Rodanthe decoratie of de fabrikant zijn verricht;
• indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De koper is gehouden Rodanthe decoratie te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Rodanthe decoratie mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Rodanthe decoratie te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
8.8 Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Rodanthe decoratie zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Rodanthe decoratie niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van Rodanthe decoratie wil, onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Persoonsgegevens

10.1 Rodanthe decoratie zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Privacy Statement. Rodanthe decoratie neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met Rodanthe decoratie, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12. Domicilie

12.1 Rodanthe decoratie is gevestigd te BOEKEL en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nr. 16048660. Het BTW-identificatienummer is NL149748036B02. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Rodanthe decoratie Bergstraat 27, 5427 EA te BOEKEL of naar het e-mail adres info@rodanthedecoratie.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.

Privacy Statement

Algemeen

Rodanthe decoratie respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Rodanthe decoratie draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.
Welke gegevens worden door Rodanthe decoratie verwerkt?
De gegevens die door Rodanthe decoratie worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde Cookie gegevens. Hierin wordt opgeslagen het artikelnummer en het aantal. Deze Cookie gegevens worden bij u op de computer tijdelijk ingesteld. Wat doet Rodanthe decoratie met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
• het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• het kunnen doen van (depersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Links

De site van Rodanthe decoratie kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Rodanthe decoratie geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Uw rechten

U kunt altijd aan Rodanthe decoratie vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Rodanthe decoratie vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Rodanthe decoratie zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, Rodanthe decoratie hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.
Informatie over Rodanthe decoratie privacybeleid Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van Rodanthe decoratie kunt u een e-mail sturen naar info@rodanthedecoratie.nl of bellen naar 0628777578

Vers 15-08-2019